Aktywna gmina - Stowarzyszenia


Wspieranie i animowanie aktywności społecznej jest najważniejszym celem organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kobierzyce. Ich działania są skierowane m. in. na: ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ratownictwo i ochronę ludności, ochronę dóbr kultury i tradycji, ekologię i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, a także przedsięwzięcia integracyjne, kulturalne i edukacyjne.


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów(Rejon Kobierzyce)


Po pierwsze - pomagać

 • Celem organizacji jest działalność na rzecz jej członków - emerytów, rencistów i inwalidów, którzy poza wzajemnym wsparciem mogą liczyć tu również na bardzo konkretną pomoc. Związek zapewnia pomoc finansową i rzeczową w wypadkach losowych oraz doradztwo w zakresie formalno-prawnym. Związek pomaga także swoim członkom w zbieraniu informacji oraz organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Po drugie - być razem

 • Związek zapewnia swoim członkom wiele okazji do spotkań, na których mogą wspólnie dzielić się radościami i troskami, świętować jubileusze czy doroczne święto - Dzień Seniora. Tradycją stały się także uroczyste spotkania opłatkowe, które dostarczają uczestnikom wielu wzruszeń. Na terenie gminy Kobierzyce, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa od 1998 r. i aktualnie zrzesza 306 członków. Jego działalność jest prowadzona w ramach skromnych składek członkowskich.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy
ul. Witosa 15
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 311 16 01, (71) 311 13 28
Przewodnicząca Krystyna Burska


Związek Sybiraków-Koło Terenowe w Kobierzycach


Zarys historii organizacji:

 • Koło Terenowe w Kobierzycach powstało w maju 1989 roku. W dniu 10.02.2002 roku z dobrowolnych składek członków koła ufundowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Sybiraków. Dnia 03.05.2004 roku z inicjatywy członków koła ufundowany i poświęcony został sztandar koła terenowego. W dniu 15.08.2005 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie Pamiątkowego Obelisku ku czci Sybiraków, który powstał z inicjatywy pani prezes Czesławy Muraczewskiej, a fundatorami byli członkowie koła, Urząd Gminy oraz inni sponsorzy z terenu gminy Kobierzyce.

Główne cele statutowe organizacji:

 • reprezentowanie i obrona interesów swoich członków
 • prowadzenie działalności charytatywnej
 • świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym zagranicą
 • opieka nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach
 • upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami
 • przeciwstawianie się przejawem totalitaryzmu, nietolerancji i zagrożeń wolności członkom
 • współpraca z organizacjami o podobnych celach
 • uświadomienie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury i tradycji narodowych i ogólnoludzkich

Czesława Muraczewska- Prezes
telefon kontaktowy: (71) 311-13-28 (biuro-w piątki), (71) 311-12-58(domowy)
adres: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych "SONiCH"


Stowarzyszenie powstało w 1998 r. po to, by zintegrować środowiska osób niepełnosprawnych i chorych, jak też reprezentować ich interesy. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny nie zawsze mogą sobie poradzić działając indywidualnie lub nie wiedzą, jakich praw mogą się domagać. Dlatego „SONiCH” stara się tworzyć warunki do udziału tych osób w życiu publicznym i w miarę możliwości nieść im pomoc socjalną, medyczną i rehabilitacyjną. Jedną z jej form jest przeciwdziałanie różnym przejawom dyskryminacji oraz, w miarę możliwości, włączanie się do prac legislacyjnych. Niezwykłą wagę Stowarzyszenie przykłada do działań informacyjnych oraz do organizowania pomocy zdrowotnej, społecznej i zawodowej. Stałą formą działalności Stowarzyszenia są spotkania poniedziałkowe i czwartkowe w Klubie przy ul. Witosa 18 w Kobierzycach. Do tradycji ,,SONiCH’’ należy organizowanie spotkań integracyjnych (np. wigilijnych), turnusów rehabilitacyjnych oraz wyjazdów (np. z okazji Dnia Matki) i wycieczek turystycznych. Dla wielu osób to jedyna okazja, by pod dobrą opieką wybrać się w góry lub w inne atrakcyjne miejsca. „SONiCH” chętnie nawiązuje kontakty z podobnymi Stowarzyszeniami. W 2004 r. podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „Siechnice”.


Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych ,,SONiCH"
ul. Robotnicza 51
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 311 13 01 kom. 692-720-314
adres e-mail: bozenasm@wp.pl
Prezes - Bożena Łoposzko


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Turystyczne w Kobierzycach


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) to najbardziej znana organizacja - towarzystwo działające na terenie Polski. Turystyczne Koło TPD w Kobierzycach zostało założone (a właściwie reaktywowane) 4 kwietnia 2005 r. przez osoby, które od wielu lat zajmują się organizacją wypoczynku, czasu wolnego dzieci na terenie gminy.


Osiągnięcia, nagrody, sukcesy:

 • Nasze stowarzyszenie stawia na organizację aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także poznanie przez młode pokolenie dorobku kulturalnego naszego kraju. Corocznie wyjeżdża z nami około 200 dzieci na kolonie organizowane w Polsce, w pięknych, nieznanych jej zakątkach. Organizujemy wyjazdy: na basen, do teatru, filharmonii, na wycieczki, rajdy, obozy i kolonie (w tym integracyjne, zdrowotne) dla dzieci z całej gminy. Pragniemy, aby wpajane zasady współdziałania, zasady wychowania przez turystykę (aktywny wypoczynek rodzinny) wpłynęły na wychowanie młodych ludzi.

Przewodnicząca Koła Turystycznego w Kobierzycach- Grażyna Tadeusiak
Adres: TPD- Koło Turystyczne- 55- 040 Kobierzyce ul. Witosa 15
telefon kontaktowy: (71) 311 – 11 - 98


Towarzystwo Przyjaciół Gminy Kobierzyce


Organizacja została zarejestrowana w listopadzie 2003 roku. Od 6 grudnia 2003 roku prowadziła program oświatowy:, „Gdy nie ma przedszkola”. W listopadzie 2003 roku zrealizowała program zdrowotny: „Badanie zespołu metabolicznego x wśród około 1500 mieszkańców Gminy”. Został wydany także Przewodnik po Gminie Kobierzyce.


Cele i środki działania:

 1. upowszechnianie wiedzy o gminie
 2. popularyzowanie idei samorządności
 3. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do optymalnego wykorzystania walorów gminy (położenie, krajobraz, zabytki, potencjał gospodarczy, szkolnictwo, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja)
 4. wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ochrony przyrody, ochrony i renowacji obiektów zabytkowych oraz ich należytego eksponowania
 5. propagowanie historii, kultury i tradycji gminy Kobierzyce w odniesieniu do specyfiki Dolnego Śląska
 6. integrowanie społeczności gminnej w poczuciu swojej godności jako uczestnika wspólnoty, patriotyzmu, demokracji i tolerancji, mając na uwadze współtworzenie nowej, zjednoczonej Europy.

Janusz Gargała- Prezes
telefon kontaktowy: 693-98-80-19, (71) 311-80-19
adres e-mail: jm.g@neostrada.pl
adres: ul. Witosa 18 55-040 Kobierzyce


 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej


SStowarzyszenie Przedsiębiorców powstało w 2001 roku z inicjatywy grupy przedsiębiorców z gminy Kobierzyce. Wybrano władzę stowarzyszenia i zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 60 członków.

Zakres i formy działalności:

 • Stowarzyszenie inicjuje i wspiera wszelkie przedsięwzięcia, które mają na celu rozwój podmiotów gospodarczych oraz gminy Kobierzyce. Widząc wielki potencjał, jaki niesie ze sobą członkostwo Polski w Unii Europejskiej, działacze Stowarzyszenia nawiązują kontakty z podobnymi organizacjami europejskimi. Wymieniają z nimi swoje doświadczenia i wiedzę o możliwościach funkcjonowania w warunkach wspólnego rynku. Nie tylko sprawy ekonomiczne leżą u podstaw działalności Stowarzyszenia. Warto, bowiem dodać, że wspiera ono i organizuje imprezy kulturalne oraz sportowe mające miejsce w gminie Kobierzyce. Stowarzyszenie dba o tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku, zarówno pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak i w relacjach z władzami samorządowymi, jak też innymi organizacjami oraz instytucjami. W takiej atmosferze efektywne staje się reprezentowanie interesów przedsiębiorców przed władzami terytorialnymi i agendami rządowymi.

ul. Kłodzka 4a/2
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 311 27 13 kom. 508-31-31-06
e-mail: wgaczynski@wp.pl
adres strony internetowej: www.spzk.org
Prezes – Wiesław Gaczyński


Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i Na Rzecz Sztuki - Tęczowisko


 

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku. Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli Anna i Jerzy Bokrzyccy, artyści plastycy zamieszkali w Wierzbicach. Inicjatywę podjęli także między innymi psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele szkolni i przedszkolni, terapeuci najczęściej zamieszkujący lub pracujący na terenie Gminy Kobierzyce. Stowarzyszenie realizuje programy artystyczno- edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Działania realizowane przez Stowarzyszenie:

 • 2001-2007- Świetlica profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży
 • 2002-2004- Międzyszkolne spotkania ze sztuką
 • 2005-2008- Warsztaty artystyczne dla kobiet i mężczyzn
 • 2005-2011- Warsztaty artystyczne dla mam z dziećmi
 • 2005-2011- Warsztaty artystyczne dla kobiet z terenów wiejskich

Główne cele statutowe organizacji:

 • wspieranie dziecięcej działalności plastycznej
 • wspieranie działalności mającej na celu rozwój człowieka na polu kultury, sztuki,
 • prowadzenie działań mających na celu propagowanie właściwych postaw społecznych
 • edukacja estetyczna i kształcenie warsztatu młodego twórcy

Stowarzyszenie Tęczowisko
Wierzbice ul. Lipowa 8
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 390 89 19 kom. 510-143-919
e-mail:tęczowisko@wp.pl
adres strony internetowej: www.teczowisko.pl


Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „ISKRA”


Zarys historii organizacji:

 • Stowarzyszenie zostało założone 11 lutego 2004 roku. Odbyło się spotkanie, na którym został powołany Komitet Założycielski. Komitet założycielski w osobach: Eugeniusz Sondej, Tomasz Laufer, Małgorzata Zięcina dokonał w dniu 7 lipca 2004 roku rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabryczna, nr KRS0000211949.

Główne cele statutowe organizacji:


Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej zmierzającej do:

 • przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym
 • stworzenia możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych
 • promocji zdrowia i popierania zdrowego stylu życia.

Osiągnięcia, nagrody, sukcesy:

 • wzrost liczby członków Stowarzyszenia
 • zacieśnienie więzi rodzinnych i towarzyskich między członkami Stowarzyszenia i ich rodzinami
 • udział w turniejach w piłce nożnej i biegach przełajowych

Eugeniusz Sondej- Prezes
telefon kontaktowy: (71) 31-11-442, 602-598-578
adres: ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce


 

MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Szanowni Państwo.

Szczegółowy wykaz stowarzyszeń Gminy Kobierzyce znajdziecie pod poniższym adresem

http://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=2082

 

 


« powrót | do góry •